Zaproszenie do udziału w projekcie pn. Młodzi i kompetentni

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie serdecznie
zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie
edukacyjnym pn. „Młodzi i kompetentni”. Projekt jest realizowany z
Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa śląskiego kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
samozatrudnienia oraz pozostałych kompetencji kluczowych i umiejętności
praktycznych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych,
planowania i organizacji.

Na projekt składają się bezpłatne warsztaty i Regionalny Konkurs Projektów
Przedsiębiorczych.

Tematyka warsztatów jest następująca:
1. Planowanie działalności gospodarczej – pomysł, działania, produkty i
usługi, grupa docelowa, analiza finansowa: przychody i koszty, promocja;
2. Start’upy i ich znaczenie w gospodarce
3. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą i społeczną oraz
korzystanie
z dostępnych metod wsparcia (finansowego i niefinansowego) młodego
człowieka;
4. Potencjał innowacyjny i kreatywny w rozwoju zawodowym;
5. Nowoczesny marketing w przedsiębiorstwie, w tym wykorzystanie social
mediów;
6. Rynek pracy – możliwości zarobkowe młodych uczestników rynku, aktywne
metody poszukiwania pracy, szanse i zagrożenia mobilności zawodowej;
7. Rynek pracy – autoprezentacja i wystąpienia publiczne – sposoby
zwalczania tremy oraz identyfikowania i kontrolowania emocji
towarzyszących wystąpieniom publicznym,
8. Psychologia w biznesie.

Każda Szkoła biorąca udział w projekcie może dokonać wyboru maksymalnie 3
tematów warsztatów. Warsztaty prowadzone będą w miejscu wybranym przez
Uczestników tj. w zgłoszonych Szkołach lub w siedzibie organizatorów
projektu tj. Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 23. Grupa
warsztatowa powinna liczyć około 20 Uczniów.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie dwuetapowy Regionalny Konkurs
Projektów Przedsiębiorczych, którego celem jest wyłonienie osób z
najlepszym pomysłem biznesowym. W pierwszym etapie Uczestnicy konkursu
wypełniają i przesyłają formularz uproszczonego biznesplanu, a w drugim 10
osób z najwyżej ocenionymi biznesplanami przedstawia publicznie swoje
koncepcje biznesowe przed komisją konkursową. Laureaci konkursu
(3 osoby), zajmujący miejsca od I do III, otrzymają nagrody rzeczowe w
postaci tabletów elektronicznych, a pozostali Uczestnicy drugiego etapu –
nagrody pocieszenia. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Uczniowie
biorący udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu. Projekt
zakończy się uroczystym rozdaniem nagród rzeczowych dla Laureatów
Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych, które będzie miało
miejsce w siedzibie organizatorów projektu tj. Fundacji Edukacji
Przedsiębiorczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w
Chorzowie, przy ul. Racławickiej 21.

Informacje o projekcie, Regulamin udziału w projekcie oraz Regulamin
Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych dostępne są na stronach
internetowych: fundacja.gwsp.edu.pl, gwsp.edu.pl oraz w załączniku do
niniejszej wiadomości. W trakcie rekrutacji obowiązuje zasada
pierwszeństwa zgłoszeń.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu –
Pan Arkadiusz Wawreczko pod nr tel. 698 940 780 i adresem e-mail:
a_wawreczko@gwsp.edu.pl.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować w wersji papierowej na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul.
Racławicka 23,
41-506 Chorzów, z dopiskiem „Młodzi i kompetentni”.