Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Maja Zięba

Zastępca przewodniczącej: Bartosz Brzoza

Skarbnik: Dorota Reinisz

Sekretarz: Stanisław Molik

Osoba od social mediów: Amelia Poloczek

Funkcje samorządu :
1. stwarza warunki do zespołowego działania, do aktywności społecznej i współodpo­wiedzialności za wyniki w nauce,
2. inicjuje zajęcia w czasie wolnym od nauki w porozumieniu z innymi organami szkoły,
3. reprezentuje społeczność uczniowską na zewnątrz szkoły, dba o jej dobre imię i honor.
4. współuczestniczy w tworzeniu przepisów wewnętrznych szkoły regulujących życie społeczności uczniowskiej,
5. prowadzi kronikę wydarzeń szkolnych, redaguje ścienne informacje bieżące.

Pracami samorządu uczniowskiego kieruje 4-osobowy Zarząd, wybierany przez ogół uczniów szkoły w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wyraża opinie w imieniu całego samorządu uczniowskiego czyli ogółu uczniów szkoły,
2. kadencja zarządu trwa 2 lata, do 30 września nowego roku szkolnego,
3. kandydaci na członków zarządu mają prawo do zaprezentowania swoich programów i haseł poprzez plakaty, ulotki itp. materiały rozprowadzane na terenie szkoły oraz w czasie wiecu przedwyborczego organizowanego na kilka dni przed oznaczonym terminem wyborów,
4. wyboru członków zarządu dokonuje się kwalifikowaną większością głosów (50%+1), przy frekwencji co najmniej 75% uprawnionych do głosowania,
5. w razie braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu zarządza się II turę głosowania, do której przechodzą kandydaci kolejno z największą liczbą głosów – po dwóch na każde nie obsadzone miejsce,
6. na swym pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego,
7. głosowanie w sprawie odwołania zarządu przed upływem kadencji może się odbyć na wniosek co najmniej 6 rad klasowych samorządu uczniowskiego lub 200 uczniów.