Terminy

Terminy rekrutacji

 1. Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – kandydaci do klas pierwszych składają w szkole wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.
 2. Do 16 maja 2019 r. – termin składania wniosków w sekretariacie szkoły o przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z angielskiego – dotyczy kandydatów do klasy I turystyczno-biznesowej z elementami dwujęzyczności. Wzór wniosku dostępny w zakładce dokumenty.
 3. 23 maja 2019 r. godz. 15:00 – pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.
 4. 5 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego przeprowadzanego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.
 5. Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty.
 6. 16 lipca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały.
 7. Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. 25 lipca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Terminy postępowania uzupełniającego

 1. Od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 21 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. 30 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.