Terminy

Terminy rekrutacji

  1. Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00. – kandydaci do klas pierwszych (kandydaci do klasy 1 C z elementami dwujęzyczności od 15 do 22 czerwca 2020 r. do godziny 15:00) składają w szkole wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, umieszczone w przeźroczystej “koszulce”. Możliwe jest również przesłanie wniosku elektronicznie na adres mailowy szkoły sekretariat@sempa.pl
  2. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Do 18 czerwca 2020 r. – termin wysłania zgłoszenia do sprawdzianu kompetencji językowych z angielskiego na adres mailowy  szkoły (sekretariat@sempa.pl) – dotyczy kandydatów do klasy 1 C turystyczno-biznesowej z elementami dwujęzyczności. Wzór zgłoszenia dostępny w zakładce dokumenty. W załączniku maila kandydat załącza skan wypełnionego zgłoszenia lub wyraźne zdjęcie wypełnionego zgłoszenia. Zgłoszenia w wersji papierowej kandydat złoży w sekretariacie szkoły w dniu , w którym odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych.
  4. 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00 – pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1 C turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.
  5. 29 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego przeprowadzanego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1 C turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.
  6. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty.
  7. 12 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały.
  8. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  9. 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Przejdź dalej w zakładkę DOKUMENTY, najedź na WNIOSEK (kolor czerwony) i zgłoś kandydaturę do szkoły!