Terminy

Terminy rekrutacji

 1. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00. – kandydaci do klas pierwszych składają w szkole wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk komputerowy) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, umieszczone w przeźroczystej “koszulce”.
 2. Do 15 maja 2020 r. – termin składania wniosków w sekretariacie szkoły o przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z angielskiego – dotyczy kandydatów do klasy C turystyczno-biznesowej z elementami dwujęzyczności. Wzór wniosku dostępny w zakładce dokumenty.
 3. 22 maja 2020 r. godz. 15:00 – pisemny sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy C turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.
 4. 10 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego przeprowadzanego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy C turystyczno – biznesowej z elementami dwujęzyczności.
 5. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty.
 6. 13 lipca 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały.
 7. Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. 21 lipca 2020 r. godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Terminy postępowania uzupełniającego

 1. Od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 17 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. 24 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.