Kryteria rekrutacji

Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole przeprowadzana jest rekrutacja elektroniczna, która odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim. Prosimy o wypełnianie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym!

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) art. 9-15) i art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) .
 4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria rekrutacji

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora liceum w dniu 3.02.2020 r. ustala i ogłasza na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listę uczniów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
 2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
 3. Przewiduje się utworzenie 5 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH.
 4. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Każdemu uczniowi szkoły gwarantuje się naukę języka angielskiego. Grupy językowe będą tworzone z uwzględnieniem umiejętności uczniów. Podział na grupy zaawansowania zostanie dokonany na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz diagnozy przeprowadzonej w pierwszym tygodniu nauki. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego w klasach A oraz C daje szansę na opanowanie języka w stopniu ułatwiającym odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Utworzenie grup językowych jest uzależnione od liczby kandydatów.
 6. Oferta szkoły obejmuje utworzenie klas o następującym ukierunkowaniu przedmiotowym:
Ukierunkowanie przedmiotowe
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Przedmiot uzupełniający
LINGWISTYCZNE
geografia, język angielski
BIOLOGICZNO – CHEMICZNE
biologia, chemia
TURYSTYCZNO – BIZNESOWE z elementami dwujęzyczności
matematyka, geografia, język angielski
HUMANISTYCZNO – PRAWNE
wiedza o społeczeństwie , historia
komunikacja społeczna i medialna
POLITECHNICZNE
matematyka, fizyka
informatyka inżynierska
 1. Wykaz przedmiotów i konkursów punktowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.:
Ukierunkowanie przedmiotowe
Przedmioty punktowane
Konkursy punktowane
LINGWISTYCZNE
Klasa A
język polski, matematyka, geografia, język angielski
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
BIOLOGICZNO – CHEMICZNE
Klasa B
język polski, matematyka, biologia, chemia
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
TURYSTYCZNO – BIZNESOWE z elementami dwujęzyczności
Klasa C
język polski, matematyka, geografia, język angielski
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
HUMANISTYCZNO – PRAWNE
Klasa D
język polski, matematyka, historia, język obcy
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
POLITECHNICZNE
Klasa E
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w ósmej klasie szkoły podstawowej i za szczególne osiągnięcia ucznia:
Punktowany element
Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty
18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia ósmej klasy z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty. Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym (można brać pod uwagę tylko osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). O przydziale decyduje dyrektor na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. Poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.). Fragment rozporządzenia znajduje się pod tabelką. 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. O przydziale decyduje dyrektor. 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata przelicza się zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent
Maksymalnie po 35 punktów z języka polskiego i matematyki oraz 30 punktów z języka obcego – razem 100
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku rekrutacji 200 punktów
  1. 7.1. Przeliczanie na punkty kryterium, za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   7.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
   3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
   4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się 20 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
    • dobrym – przyznaje się 13 punkty,
    • dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
    • dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

   7.3 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

 1. 7.4 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się 13 punkty,
  • dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
  • dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.
 1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami (art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty) są przyjmowani w pierwszej kolejności .
 3. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów (kryteria ex-aequo) w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  1. sieroty: osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  4. kandydaci z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym lub młodszych);
  5. osoby niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin, w których któryś z rodziców lub rodzeństwa jest niepełnosprawny;
  6. dzieci wychowywane samotnie przez jednego opiekuna prawnego;
  7. kandydaci z wyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych;
  8. osoby z wyższą oceną z przedmiotów rozszerzonych w danej klasie.
 4. Kandydaci, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową w roku szkolnym innym niż bieżący, mogą brać udział tylko w rekrutacji dodatkowej.
 5. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiej ośmioletniej szkole podstawowej przyjmowani są do liceum na podstawie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów

Postanowienia ogólne i końcowe

 1. Kompletny zestaw dokumentów złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły musi zawierać:
  1. prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy,
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które są wymienione we wniosku kandydata,
  3. zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych,
  4. świadectwo ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej,
  5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  6. kwestionariusz ucznia szkoły,
  7. dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).
 2. Kandydat, który nie spełni wszystkich wymogów niniejszego regulaminu zostanie wykluczony z postępowania kwalifikacyjnego

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły (Prawo Oświatowe Art. 158 pkt. 6,7,8).
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść
  do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.