Kryteria rekrutacji

Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 w naszej szkole przeprowadzana jest rekrutacja elektroniczna, która odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim. Prosimy o wypełnianie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym!

Kryteria rekrutacji

  1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora liceum w dniu 26.01.2024 r. ustala i ogłasza na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listę uczniów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
  2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
  3. Przewiduje się utworzenie 3 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH.
  4. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  5. Każdemu uczniowi szkoły gwarantuje się naukę języka angielskiego. Grupy językowe będą tworzone z uwzględnieniem umiejętności uczniów. Podział na grupy zaawansowania zostanie dokonany na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz diagnozy przeprowadzonej w pierwszym tygodniu nauki. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego w klasie A daje szansę na opanowanie języka w stopniu ułatwiającym odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Utworzenie grup językowych jest uzależnione od liczby kandydatów.
  6. Oferta szkoły obejmuje utworzenie klas o następującym ukierunkowaniu przedmiotowym:
Ukierunkowanie przedmiotowe
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Przedmiot uzupełniający
DWUJĘZYCZNA
matematyka, geografia
odkryj siebie i swój potencjał
BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
biologia, chemia

analiza statystyczna w biologii

analiza statystyczna w chemii

MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
matematyka, fizyka
informatyka inżynierska
analiza matematyczna
  1. Wykaz przedmiotów i konkursów punktowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.2.2024 z dnia 29.02.2024 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
Ukierunkowanie przedmiotowe
Przedmioty punktowane
Konkursy punktowane
DWUJĘZYCZNA
Klasa A
język polski, matematyka, geografia, język angielski
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Klasa B
język polski, matematyka, biologia, chemia
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
Klasa C
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty
  1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w ósmej klasie szkoły podstawowej i za szczególne osiągnięcia ucznia:
Punktowany element
Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty
18 punktów
Matematyka celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty
18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia ósmej klasy z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty. Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym (można brać pod uwagę tylko osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). O przydziale decyduje dyrektor na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2431). Fragment rozporządzenia znajduje się pod tabelką.
18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. O przydziale decyduje dyrektor. 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata przelicza się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

Egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym –  0,3 punktu za każdy uzyskany procent
Maksymalnie po 35 punktów z języka polskiego i matematyki oraz  30 punktów z języka obcego  – razem 100
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku rekrutacji 200 punktów

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata przelicza się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)