Szkolny Klub Sportowy


IDEA PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Kolejna edycja Programu realizowana jest przez nauczycieli wychowania fizycznego Roberta Wieczorka i Krzysztofa Słodczyka, od stycznia do grudnia 2019 r.


CELE PROGRAMU

  • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież
  • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  • Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt
  • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia
  • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej
  • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
  • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu