Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – “Wyprawka szkolna”

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych.

Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy materiałów ćwiczeniowych można będzie dokonywać do kwoty 445 zł. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów (wzór oświadczenia w załączniku)

Udzielenie pomocy finansowej następuje na wniosek opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia składany do dyrektora szkoły ( wzór wniosku w załączniku). Do wniosku należy załączyć dowody zakupu. Termin składania wniosków – do 15 września 2023 r w sekretariacie szkoły ( do godz. 15.30)