Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dyrektor szkoły przypomina rodzicom/ opiekunom uczniów lub pełnoletnim uczniom,  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o  możliwości wnioskowania ( wzór w załączeniu) o zwrot poniesionych kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym(….) oraz Zarządzeniu nr 1367/2021 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 9 lipca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym(….) w/w wniosek powinien być złożony do dnia 15 września 2021 r wraz z dowodem zakupu wystawionym imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia na którym winny być wypisane nazwy podręczników lub materiałów w/w zgodne z wykazem podręczników na rok szkolny 2021/2022.