Wyniki Sprawdzianu Uzdolnień Kierunkowych

W dniu dzisiejszym na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły zostały wywieszone listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze Sprawdzian Uzdolnień Kierunkowych do klasy I E dwujęzycznej oraz tych, którzy nie zdali tego sprawdzianu.

Przypominamy, że o przyjęciu decyduje suma punktów za świadectwo, egzamin ósmoklasisty oraz ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.