Oferta dydaktyczna


A - KLASA LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia,  język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY:

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

wiedza o społeczeństwie z elementami prawa

ATUTY KLASY:

W ramach zajęć w tej klasie szczególny nacisk będzie kładziony na doskonalenie znajomości języka w zakresie umiejętności komunikacyjnych, tworzeniu tekstów użytkowych, wystąpień publicznych oraz innych umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Pogłębiana będzie wiedza o krajach anglojęzycznych oraz uczniowie będą mogli zapoznać się z żywym językiem angielskim w ramach wymiany młodzieży. Zajęcia językowe prowadzone są w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka (w oparciu o testy kompetencji). W ramach zajęć języka angielskiego uczniowie dotychczas realizowali projekty wymiany młodzieży Comenius z młodzieżą z Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii, Hiszpanii. Zajęcia językowe prowadzone z wykorzystaniem tablic multimedialnych, rzutników etc. Szkoła współpracuj z biurami podróży co umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji animatora turystycznego i pilota wycieczek. Dzięki temu można podjąć dodatkowa pracę wakacyjną.

Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością. Przygotowuje do studiowania szerokiej gamy przedmiotów przyrodniczych i ekonomicznych. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę geograficzną w oparciu o spotkania z osobami, które zajmują się lotnictwem czy turystyką. Uczestniczą w zajęciach w Planetarium Śląskim i lekcjach europejskich w ramach Klubu Europejskiego. Nawiązana jest współpraca z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Dodatkowo profil klasy wzbogacony został o elementy prawa z wiedzą o społeczeństwie. W ramach tej edukacji będziecie mogli uczestniczyć w spotkaniach z prawnikami (sędziami, notariuszami etc.), w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, samorządowcami. Ciekawą propozycją może być rozwijanie swoich kompetencji o nowoczesnych sposobach rozwiązywania sporów i konfliktów. Zapewnia to Szkolny Ośrodek Mediacji, który działa w oparciu o projekt Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki temu przedmiotowi uczeń nabędzie umiejętności konieczne do sprawnego poruszania się w społeczeństwie obywatelskim. Pozna zasady funkcjonowania społeczeństwa, samorządu lokalnego, gospodarki rynkowej i państwa. Swoje kompetencje uczniowie będą mogli ćwiczyć i poszerzać w akcjach o charakterze charytatywnym (Szkolne Koło PCK) i prospołecznym (np. szkolne prawybory, gry terenowe, impreza miejska – Marcinki, projekt Korba).

PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

filologicznych, lingwistyki stosowanej, europeistyki, geografii, geologii, prawa, administracji, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, ekonomicznych, turystycznych, geoturystycznych, bezpieczeństwa wewnętrznego i publicznego oraz kierunków pokrewnych.filologicznych, lingwistyki stosowanej, europeistyki, geografii, geologii, politologii, socjologii, prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomicznych, turystycznych, geoturystycznych oraz kierunków pokrewnych.


B - KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

biologia, chemia

JĘZYK OBCY:

kontynuacja języka angielskiego oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

fizyka w medycynie

ATUTY KLASY:

Klasa o tym kierunku rozbudza zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi. Pozwala poznać jak złożona jest otaczająca nas przyroda i jak funkcjonuje. Uczniowie zagłębiają się także w tajniki budowy i działania organizmu człowieka poznając jego skomplikowaną, a jednocześnie precyzyjnie działającą strukturę.

Działami budzącymi duże zainteresowanie są również genetyka, biotechnologia i inżynieria genetyczna. Tutaj ocieramy się już o najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej i medycyny. Kierunki te możemy nazwać „przyszłościowymi”, ponieważ w ostatnich latach obserwujemy ich bardzo dynamiczny rozwój.

W trakcie realizacji programu nauczania nauczyciele przedmiotów kierunkowych nie ograniczają się tylko do wykładania materiału w trakcie lekcji ale również zachęcają uczniów do włączania się w przedsięwzięcia rozwijające ich pasje i zainteresowania. Uczniowie tej klasy mogą brać udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także w zajęciach warsztatowych z biologii, chemii i fizyki realizowanych w zaprzyjaźnionych instytucjach (Uniwersytet Śląski, Pałac Młodzieży w Katowicach i inne). Dużo miejsca poświęca się również edukacji zdrowotnej, zarówno w trakcie lekcji jak i realizując różne projekty edukacyjne.

Wszystkie te działania, a także rzetelna praca lekcyjna skutkują bardzo wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych z biologii i chemii, nawet kilkadziesiąt procent wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Jeśli jesteś ambitny i ciekawy otaczającego cię świata, wiążesz swą przyszłość z medycyną, weterynarią lub jakąkolwiek dziedziną nauk biologicznych czy chemicznych, jesteś osobą, która nie chce obojętnie przyglądać się niekorzystnym zmianom jakie człowiek wprowadza do środowiska – ta klasa jest dla Ciebie.

PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

medycznych, biologicznych, chemicznych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, a także politechnicznych. Można po niej studiować również kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją i wiele innych.

Jeśli jesteś ambitny i ciekawy otaczającego cię świata,  wiążesz swą przyszłość z jakąkolwiek dziedziną nauk biologicznych lub chemicznych, jesteś osobą, która nie chce obojętnie przyglądać się niekorzystnym zmianom jakie człowiek wprowadza do środowiska – ta klasa jest dla Ciebie.


C - KLASA TURYSTYCZNO-BIZNESOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, geografia

JĘZYK OBCY:

kontynuacja języka angielskiego oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski).

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

język angielski z elementami języka zawodowego

ATUTY KLASY:

Klasa jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, zdolnych, ale niekoniecznie zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania. Klasa ta z możliwością realizacji języka angielskiego zawodowego przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych (ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, administracja, prawo, zarządzanie, logistyka, handel), politechnicznych, m.in. geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, geologia, górnictwo, hutnictwo i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne. Otwiera przyszłym absolwentom drogę do wielu kierunków studiów, również o charakterze międzynarodowym. Szkoła współpracuj z biurami podróży co umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji animatora turystycznego i pilota wycieczek. Dzięki temu można podjąć dodatkowa pracę wakacyjną.

Program rozszerzonej geografii umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących środowisko geograficzne, a w  zczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością. Przygotowuje do studiowania szerokiej gamy przedmiotów przyrodniczych i ekonomicznych. Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: uniwersytety, uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki a także SGH i SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie. W tej klasie uczeń będzie mógł poznać środowisko przyrodnicze i jego wpływ na człowieka:

  • rozwijać swoje zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi,
  • uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych,
  • brać udział w wymianach międzynarodowych,
  • poznawać region i kraj,
  • brać udział w konkursach matematycznych i olimpiadzie geograficznej,
  • pracować metodą projektów.

PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

archeologia, architektura, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, etnologia, geodezja, geografia, geologia, inżynieria środowiska, matematyka, nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja

D – KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

język polski, historia

JĘZYK OBCY:

kontynuacja języka angielskiego oraz drugi język do wyboru (niemiecki, francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

zajęcia dziennikarskie oraz elementy wiedzy o społeczeństwie

ATUTY KLASY:

W ramach zajęć w tej klasie uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pracując w zespole redagującym szkolną gazetę „Rabarbar” (pismo wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach, m.in. zdobyło tytuł Wicemistrza Pismaków na Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych Forum Pismaków 2010 w Wałbrzychu i III miejsce w XIX edycji Forum Pismaków w 2014 roku) oraz uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach z udziałem dziennikarzy prasowych i radiowych. Program zajęć dziennikarskich zaplanowanych od 2 klasy (2 godziny tygodniowo) obejmuje m.in. zagadnienia związane z gatunkami prasowymi (szczególnie felieton i reportaż literacki), fotografią prasową oraz wiedzą o współczesnych mediach. Od kilku lat, co roku jedna osoba związana z redakcją (w ramach nagrody w konkursie gazetek szkolnych) bierze udział w letnim obozie dziennikarskim Potęga Prasy w Rewalu organizowanym przez tygodnik Angora. Uczniowie osiągają sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju Reportażu i Ogólnopolskim Konkursie na Felieton.

Klasa humanistyczna stwarza również okazję do rozwijania zainteresowań teatrem. Uczniowie cyklicznie bywają na przedstawieniach katowickiego Teatru Korez oraz chorzowskiego Teatru Rozrywki. Poza tym szkoła organizuje wyjazdy na przedstawienia do krakowskich teatrów i na musicale w warszawskim Teatrze Roma.

Osoby uzdolnione aktorsko lub wokalnie mają możliwość przygotowywać szkolne przedstawienia i koncerty (w ostatnich latach m.in. koncert poświęcony twórczości Marka Grechuty, koncert piosenki słowiańskiej, Szkolna Szopka Noworoczna i inne projekty).

Klasa ta stwarza możliwość poszerzania swojej wiedzy historycznej poprzez uczestnictwo w wykładach w Muzeum Tarnogórskim, organizowaniu gry terenowej „Rozegraj swoje miasto”, uroczystościach Rodzin Katyńskich. Uczniowie realizowali projekty w ramach programów IPN, za które otrzymywali wyróżnienia i nagrody np. w postaci wycieczek zagranicznych.

Dodatkowo profil klasy wzbogacony został o elementy prawa. W ramach tej edukacji będziecie mogli uczestniczyć w spotkaniach z prawnikami (sędziami, notariuszami etc.), w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, samorządowcami. Ciekawą propozycją może być rozwijanie swoich kompetencji o nowoczesnych sposobach rozwiązywania sporów i konfliktów. Zapewnia to Szkolny Ośrodek Mediacji, który działa w oparciu o projekt Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki temu przedmiotowi uczeń nabędzie umiejętności konieczne do sprawnego poruszania się w społeczeństwie obywatelskim. Pozna zasady funkcjonowania społeczeństwa, samorządu lokalnego, gospodarki rynkowej i państwa. Swoje kompetencje uczniowie będą mogli ćwiczyć i poszerzać w akcjach o charakterze charytatywnym (Szkolne Koło PCK) i prospołecznym (np. szkolne prawybory, impreza miejska – Marcinki, projekt Korba).

PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

na kierunkach takich jak dziennikarstwo oraz prawo i administracja, ale także: europeistyka, filologie, historia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i inne kierunki humanistyczne.


E – KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka, fizyka

JĘZYK OBCY:

kontynuacja języka angielskiego oraz drugi język do wyboru (niemiecki,  francuski lub włoski)

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

informatyka inżynierska

ATUTY KLASY:

Pomocne w wyborze przyszłej drogi życiowej mogą być badania rynku pracy. Szczególnie przeanalizowanie tych specjalności, w których brakuje fachowców. Na pierwszym miejscu listy znajdują się inżynierowie, informatycy i finansiści. Jeżeli interesujesz się nowymi technologiami, fascynują Cię nauki ścisłe, takie jak matematyka, fizyka czy informatyka, to profil politechniczny jest świetną propozycją dla Ciebie.

Zwiększona liczba godzin matematyki w tej klasie pozwoli Ci na bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wiedza zdobyta na lekcjach fizyki zaowocuje na egzaminie maturalnym i w czasie studiów na wymarzonym kierunku. Nasi uczniowie z powodzeniem dostają się na: studia politechniczne, inżynierskie, mechatronikę, elektronikę, architekturę, fizykę, matematykę i wiele innych ciekawych kierunków, które zapewniają im miejsca pracy w Polsce i całej Europie.

Ciekawą propozycją w tej klasie jest przedmiot informatyka inżynierska. Dowiesz się, w jaki sposób tworzy się gry i animacje komputerowe. Zapoznasz się z matematycznymi metodami w informatyce, posiądziesz umiejętność posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi (z programowaniem, podstawami algorytmiki, grafiką komputerową, zarządzaniem bazami danych, tworzeniem sieci komputerowych, tworzenie witryn WWW). Poznasz zastosowania informatyki w technologiach mobilnych. Dowiesz się, na czym polega bezpieczeństwo komputerowe i czym jest sztuczna inteligencja. Będziesz miał możliwość wykorzystania praktycznego swojej wiedzy w programowaniu i budowaniu robotów.

Szkoła zapewnia również możliwość uczestniczenia w dodatkowych godzinach z matematyki, fizyki i informatyki realizowanych w ramach konsultacji . Nasze LO stale współpracuje z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim. Pani Dyrektor naszego LO jest członkiem rady programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, reprezentuje w niej śląskie szkoły średnie. Wspólnie z Politechniką Śląską organizujemy konkurs na zabawkę fizyczną, w którym nagrodami są certyfikaty uprawniające do przyjęcia na studia na wydziale elektrycznym politechniki. Uczniowie tej klasy biorą udział w wielu ciekawych wyjazdach naukowych, piknikach, warsztatach, projektach organizowanych przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską oraz Pałacem Młodzieży. Ponadto, mogą rozwijać talenty matematyczne i fizyczne, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, w których osiągają liczne sukcesy. Są to między innymi: Przedmiotowa Olimpiada Matematyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Matematyka bez Granic, Kangur Matematyczny, Pangea, Sowa Matematyczna.

PRZYGOTOWUJE DO STUDIÓW:

automatyka i robotyka, informatyka, elektronika, mechatronika, matematyka, fizyka, budownictwo, architektura, telekomunikacja, nanotechnologia, górnictwo i geologia, kierunki ekonomiczne i wiele innych.