Zmiana w organizacji roku szkolnego 2020/2021

Decyzja  Nr ILO.0161.1.2021.BGP  dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej z dnia 19 stycznia 2021r  w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz § 11ge ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

  • 1.

Ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:

1)    14 października 2020 r.

2)    2 listopada 2020 r

3)    21 stycznia 2021 r.

4)   22 stycznia 2021 r

5)  4 maja 2021 r

6)  5 maja 2021 r

7)  6 maja 2021 r

8)  7 maja 2021 r

9)  4 czerwca 2021 r

10) 24 czerwca 2021 r

  • 2.

Traci moc decyzja  Nr ILO.0161.5.2020.BGP  dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej z dnia 25 września 2020r w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

  • 3.

Decyzja podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dziennika elektronicznego LIBRUS.