Szkoła w działaniu – opis projektu


I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Smpołowskiej w Tarnowskich Górach

źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Realizacja: 01.0.2018r. – 26.06.2020r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach poprzez kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Gr. docelowa: I LO w Tarnowskich Górach, uczniowie klas 1-2, 160 U/U(100K/60M). W odp. na zdiagnozowanie potrzeby w szkole realizowane będą zajęcia I i II typy projektu, w tym: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, z języka angielskiego, koła zainteresowań z matematyki, informatyki, j. angielskiego. Wyposażone zostaną 2 pracownie matematyczne, geograficzna, fizyczna, chemiczna i biologiczna. W doposażonych pracowniach odbędą się zaj. metodą eksperymentu z geografii, fizyki, chemii, matematyki. W wyniku realizacji proj. kompetencje kluczowe podniesie 144U/U (90K/54M), szkoła wykorzystywała doposażenie 6 pracowni (sprzęt TIK) do prowadzenia zaj. edukacyjnych.

Zakładane efekty:
typ I:

  • uczniowie podwyższą kompetencje kluczowe w zakresie kompetencji matematycznych co podniesie prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym
  • uczniowie podwyższą kompetencje w zakresie porozumiewania się w językach obcych szczególnie w języku angielskim co nie tylko podniesie poziom zdawalności na egzaminie maturalnym lecz przede wszystkim ułatwi wejście na europejski rynek

typ II:

  • uczniowie rozwijają pomysłowość, samodzielność, zdolność twórczego myślenia
  • nauczyciele poszerzają wachlarz metod pracy ułatwiając naukę uczniom słabym i zdolnym