Zamówienia publiczne.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego do 30.000 Euro w celu realizacji zadań w projekcie „Szkoła w działaniu”  prowadzonego przez Powiat Tarnogórski i realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach  (WND-RPSL.11.01.04-24-007G/18-002)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.  Okres realizacji: 2018-09-01 – 2020-06-26