Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

     27 listopada 2015 roku uczeń naszego liceum Krzysztof Sołtysik z klasy IIe w rektoracie
Uniwersytetu Śląskiego otrzymał dyplom potwierdzający zdobycie stypendium Prezesa Rady
Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Poza dyplomami wszystkim stypendystom wręczono listy
gratulacyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Dyplomy wręczył śląski kurator
oświaty Stanisław Faber. Uroczystości uświetniły wykłady okolicznościowe:
„Czy energia zielona jest zielona?” – dr hab. Agnieszka Kompała Bąba (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UŚ),

„Ciekawość” – dr Natalia Stępień (Zakład Polityki Społecznej UŚ),

„Jak patrząc w mikroskop zobaczyć geny, czyli z cytogenetyką molekularną za pan brat” – prof. drhab. Robert Hasterok (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin UŚ)

     Po raz pierwszy stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane zostały w 1997 r. i od tego czasu,
czyli od 17 lat przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z
wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.
Krzysztofowi Sołtysikowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!